20-08-2018

Đổi thương hiệu là một nỗ lực phức tạp. Phải mất rất nhiều thời gian để làm điều đó đi lại đúng hướng. Với một chút chuẩn bị và một sự hiểu biết về quá trình này, một sáng kiến...